ČESKÁ PLEMENÁŘSKÁ INSPEKCEČeská plemenářská inspekce je orgán státní správy, který se zabývá kontrolou šlechtění a plemenitbou hospodářských zvířat (skotu, ovcí, koz, koní, prasat, drůbeže…). Dále kontroluje ověřování jejich původu, označování a evidenci. Provádí kontroly nařízené ministerstvem a uděluje sankce při nedodržování zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a některých souvisejících zákonech.


1. Česká plemenářská inspekce

Česká plemenářská inspekce byla zřízena zákonem č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) s účinností od 1. ledna 2001 jako orgán státní správy, podřízený Ministerstvu zemědělství ČR. V jejím čele je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.


1.1 Předmět činnosti

Česká plemenářská inspekce provádí činnosti uvedené v § 24, § 25, § 26
a § 27 zákona č. 154/2000 Sb.

Česká plemenářská inspekce při výkonu činností vyplývajících ze stanovené zákonné působnosti se řídí zejména těmito obecně závaznými právními předpisy:

- zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
- přímo použitelnými právními předpisy EU


1.2 Organizační struktura

Česká plemenářská inspekce působí v současnosti na 15 místech v České republice,
z toho v devíti v  Čechách a v šesti na Moravě.


2. Činnost inspekce

Česká plemenářská inspekce se zabývá různými kontrolami, které mají za úkol ověřovat původ hospodářských zvířat, jejich šlechtění, označování a evidenci. Dále se jedná kontroly, které jsou nařízeny ministerstvem.


2.1 Typy kontrol

2.1.1 Kontroly šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Tyto kontroly mají za cíl ověřit dodržování povinností, stanovených v § 5 – 20 plemenářského zákona. Subjekty pro kontrolu jsou vybírány jednak na základě dvouletých cyklických prověřování jejich činnosti, jednak na základě analýzy zjištěných skutečností při jiných kontrolách. Pro každý druh kontroly je zpracována zvláštní metodika zaměřená na kontrolu konkrétního způsobu testování a posuzování nebo na kontrolu plemenitby jednotlivých druhů hospodářských zvířat (např. kontrola mléčné užitkovosti skotu, kontrola užitkovosti prasat, inseminace plemenic).

Kontroly testování a posuzování vychází z jednotlivých šlechtitelských programů uznaných chovatelských sdružení, kde jsou popsány postupy a metody kontroly užitkovosti a výkonnostních zkoušek. Ty musí být v souladu s mezinárodními postupy, které jsou platné v členských státech evropského společenství a v mezinárodních organizacích (ICAR). Dodržování těchto postupů je jedna ze základních povinností oprávněných osob. Proto se kontroly zaměřují nejen na oprávněné osoby, ale také na chovatele, kteří musí trvale vytvářet pro provádění těchto činností odpovídající podmínky a poskytovat plemenný materiál v potřebném rozsahu.


2.1.2 Ověřování původů hospodářských zvířat

Při zjištění každého neprůkazného původu je prováděno další šetření s určením příčin, důsledků a míry zavinění konkrétních osob. Je-li zjištěn úmysl nebo hrubá nedbalost, ukládá se takové osobě sankce. Chovateli se vždy navíc ukládá opravit původ zvířat v ústřední evidenci.
V případě, že je u takového zvířete zjištěn neprůkazný původ po matce nebo po obou rodičích, je způsoben vždy chovatelem, který většinou neúmyslně zaměnil tele po porodu nebo do doby jeho trvalého označení. Chovateli je vždy uloženo opatření k opravení údajů v ústřední evidenci. Sankce jsou v takovém případě uplatňovány minimálně. V případě nesprávně uvedeného otce se dále zjišťuje, zda byla matka zapuštěna inseminací nebo přirozenou plemenitbou. V případě, že byla inseminována, způsobila chybu většinou osoba, která inseminaci provedla. I v těchto případech je, pokud není prokázáno jinak, posuzován případ jako neúmyslný delikt.

Ověřování původů také slouží jako základní informace o způsobu a kvalitě chovu, na jejímž základě jsou prováděny další kontroly. Na stejném základě následují po ověření původů též některé kontroly evidence, testování a posuzování.2.1.3 Kontroly označování a evidence hospodářských zvířat

Kontroly označování a evidence turů, ovcí a koz jsou vybírány analýzou rizika a prováděny inventarizačním způsobem podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství. Způsob výběru a kontroly ostatních druhů zvířat se řídí ustanovením vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb. (dále jen „vyhláška“).

Podklady pro kontroly jsou získávány z Integrovaného registru zvířat databáze ústřední evidence (IRZv), který poskytuje detailní údaje o chovatelích, hospodářstvích i zvířatech. Některé informace poskytují též osoby, které shromažďují údaje do ústřední evidence pro pověřenou osobu (např. NH Kladruby nad Labem, Jockey Club, Česká klusácká asociace, MTD Ústrašice).

Inspekce vkládá do databáze kompletní protokoly o kontrolách včetně případných uložených sankcí za nedodržení zákonných ustanovení.

Kontroly označování a evidence turů, ovcí, koz a prasat byly zahrnuty do připravovaného systému kontrol podmíněnosti standardů a nařízení platných pro Společnou zemědělskou politiku EU. Tyto kontroly včetně kontrol označování a evidence koní jsou využívány také v systému organizace úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě podle nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.


A) Kontroly hospodářství s chovem turů

Tyto kontroly tvoří největší část kontrolní činnosti Inspekce. Podle nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 musí být provedena kontrola minimálně deseti procent všech hospodářství.

Kontroly se vždy provádějí inventarizačním způsobem - ověřením identity všech zvířat, přítomných v hospodářství. Ověřuje se jejich označení, zda jsou evidována ve stájovém registru i v ústřední evidenci a zda jsou provázena průvodním listem skotu. Individuální čísla zvířat jsou porovnána s údaji v databázi. Současně se ověřují zvířata, u kterých nebylo potvrzeno přemístění párovým hlášením dodavatele a odběratele, zvířata fyzicky nepřítomná nebo fyzicky přítomná, ale neevidovaná. Z těchto údajů lze usuzovat, zda chovatel předává do ústřední evidence správné a úplné údaje stanovené vyhláškou.

Pokud je zjištěn nedostatek v označení a evidenci přítomného zvířete, ukládá se podle rozsahu zjištěného nedostatku vždy zvláštní opatření, zabraňující přemístění zvířat na jiné hospodářství a přemístění jiných zvířat na kontrolované hospodářství, které je zrušeno teprve po odstranění všech zjištěných nedostatků. Pokud je zjištěn nedostatek, který nemá přímý vztah k přítomným zvířatům, ukládá se chovateli opatření k jejich odstranění.


B) Kontroly hospodářství s chovem ovcí a koz

Kontroly v roce 2008 se prováděly na základě nařízení Komise (ES) č. 1505/2006, tj. nejméně 3% registrovaných hospodářství s 5% evidovaných zvířat, a to zásadně inventarizačním způsobem, tedy kontrolou zvířat přítomných na hospodářství, jejich označení, zaevidování ve stájovém registru a správnosti hlášení do ústřední evidence, obdobně jako v chovu turů. Kontroly probíhají s ohledem na reprodukční cyklus samic, sezónnost a charakter chovu.C) Kontroly ostatních druhů označovaných a evidovaných zvířat

Kontroly hospodářství s chovem koní, oslů a jejich kříženců (dále jen koně) a prasat probíhají v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou. Analýza rizika se provádí z dostupných informací v databázi ústřední evidence a z výsledků předchozích kontrol. U individuálně označovaných koní jsou kontroly prováděny inventarizačním způsobem, u prasat hromadně označovaných namátkovou kontrolou.


1) Kontroly hospodářství s chovem koní

Do výběru hospodářství ke kontrole jsou zahrnuty výsledky kontrol z minulých let a předávání údajů do ústřední evidence. Systém ústřední evidence sleduje koně ve vztahu k majiteli, nikoliv k chovateli a hospodářství, na kterém se v aktuálním čase nachází. Řada majitelů má koně ustájené mimo svá hospodářství nebo vlastní hospodářství nemá. Při prodeji koně je povinností nového majitele nahlásit přemístění.

2) Kontroly hospodářství s chovem prasat

Výběr hospodářství s chovem prasat vychází z dostupných informací v databázi ústřední evidence a z výsledků předchozích kontrol. Prasata na hospodářství a jejich pohyby se evidují hromadným způsobem, označení zvířat kódem hospodářství se kontroluje vzorkovým systémem. Při kontrolách je důraz kladen především na zaregistrování hospodářství, evidování počtu zvířat a hlášení pohybů zvířat v ústřední evidenci.

3) Kontroly evidovaných zvířat


4) Kontroly hospodářství s chovem drůbeže


Hospodářství jsou vybírána podle informací Inspekce a ústřední evidence o kapacitách chovů, množství chované drůbeže a zasílání hlášení. Přihlíženo je též k výsledkům předcházejících kontrol.

5) Kontroly hospodářství s chovem plemenných ryb.
6) Kontroly hospodářství s chovem neplemenných ryb
7) Kontroly farmových chovů zvěře2.1.3 Kontroly nařízené ministerstvem

A) Kontroly žadatelů o souhlas činností podle plemenářského zákona
B) Dohlašování zvířat do ústřední evidence

Inspekce trvale prověřuje na základě nařízení ministerstva případy, kdy chovatel žádá dodatečné zařazení turů do ústřední evidence kódem 27,28. V komentáři bývá obvykle uvedeno jako důvod opomenutí, zřídka již nákup zvířete v dobré víře, dědictví a podobně. Každá žádost je důkladně prošetřena, ve většině případů jsou zvířata doporučena k zařazení, ale u chovatele je následně provedena kompletní inventarizační kontrola stáda, která mnohdy odhalí další porušování zákona.


C) Kontroly identifikačních údajů chovatele.
D) Kontroly chovatelů se zvířaty evidovanými v dojném systému, kteří nejsou držiteli  IRMM.
E) Kontroly chovatelů prasat, kteří od června 2006 nehlásili pohyby zvířat do ústřední evidence.

F) Stížnosti nebo podněty k ministerstvu

Stížnosti a podněty podané ministerstvu a předané Inspekci k prošetření, se týkají především označování a evidence turů a koní, často spojené s podezřením na používání neregistrovaných plemeníků, týrání zvířat, nesprávné čerpání dotačních prostředků nebo vývozu zvířat do zahraničí. Výsledky všech nařízených kontrol jsou předávány formou zpráv Odboru živočišných komodit ministerstva k dalšímu řízení.

G) Žádosti o rozdělení hospodářství2.1.4 Kontroly neregistrovaných hospodářství

Jedná se většinou o drobné chovatele ovcí nebo koz, kteří nepodnikají jako zemědělci. Při zjištění ukládá inspekce sankce, přičemž přihlédne k charakteru a způsobu chovu, druhu chovaných zvířat a jejich počtu.


2.2 Výsledky kontrol


Výsledky kontrol označování a evidence turů, ovcí a koz jsou každoročně předávány orgánům Evropské komise a základní inventarizační kontroly turů, ovcí a koz, koní a prasat jsou zahrnuty též do Výroční zprávy ČR podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.


3. Informační a komunikační systém

Inspekce je členem pracovní skupiny pro vývoj a testování Integrovaného zemědělského registru (IZR) a implementaci údajů z IRZv do IZR. Ústředí Inspekce je připojené přes vlastní server na GovNet, jehož prostřednictvím může využívat další informační systémy ministerstva (LPIS, SZR).

3.1 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR

Vedle trvalé spolupráce s Ministerstvem zemědělství, především s Odborem živočišných komodit, Sekcí enviromentální, Odborem dozoru nad trhem s potravinami, Odborem legislativním a právním, s jednotlivými agenturami pro zemědělství a venkov, koordinuje Inspekce svou činnost především s orgány veterinárního dozoru, Státní veterinární správou a jednotlivými krajskými veterinárními správami.

Řešení konkrétních kauz vyžaduje spolupráce se Státním zastupitelstvím a Policií ČR, v řadě případů též s orgány krajské a místní správy a samosprávy.

3.2 Vztahy s veřejností

Odborní zaměstnanci inspekce provádějí na vyžádání také poradenskou činnost pro chovatele a oprávněné osoby. Žádosti o poskytnutí pomoci nebo informací se soustřeďují především na problematiku označování a evidence turů nebo prasat. Zásadou všech zaměstnanců Inspekce vždy je vedle kontroly dodržování povinností též předcházet možným nedodržením zákona účinnou prevencí, v tomto případě schopností účinně chovateli poradit a vysvětlit.

Někteří odborní zaměstnanci inspekce se účastní přednáškové a lektorské činnosti v rámci vzdělávacích programů, odborných kurzů pro plemenářské zootechniky nebo inseminační techniky anebo chovatelských akcí. Inspektoři se též často aktivně účastní porad a seminářů pro chovatele pořádaných agenturami pro zemědělství a venkov, s nimiž byla navázána velmi dobrá spolupráce, týkající se především registrace hospodářství a chovatelů a evidence zvířat.

Inspekce poskytuje ústní a telefonické informace o vlastní činnosti i o problematice ustanovení plemenářského zákona všem tazatelům, kteří se na ni toto cestou obrátili.


ZÁVĚR

Česká plemenářská inspekce jako orgán státní správy provádí rozsáhlou řadu kontrol všech druhů hospodářských zvířat. Do její evidence jsou zaznamenávána všechna hospodářská zvířata, která jejich chovatelé nahlásí. Každý chovatel má povinnost tyto údaje České plemenářské inspekci sdělit. Pokud tak neučiní, má Česká plemenářská inspekce právo udělit v případě nežádoucího stavu chovateli sankci. Kromě kontrol spolupracuje Česká plemenářská inspekce s různými úřady a institucemi v České republice a je členem pracovní skupiny pro vývoj a testování Integrovaného zemědělského registru (IZR) a implementaci údajů z IRZv do IZR.SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Česká plemenářská inspekce (2010), Podrobně o ČPI [on-line], Dostupný z WWW: <http://www.cpinsp.cz/index.php?kam=podrobne-o-cpi >[cit. 10. 3. 2010]

Česká plemenářská inspekce (2010), Výroční zpráva 2008[on-line], Dostupný z WWW: <http://www.cpinsp.cz/index.php?kam=podrobne-o-cpi >[cit. 10. 3. 2010]
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM