7. Anglický jazyk

7.5. Kurz Z5

Cíle:

 • Gramatika: účastníci dokáží své myšlenky formulovat v probraných oblastech dobře.
 • Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby fungovali v běžném denním styku v rámci známých situací a témat.
 • Výslovnost: účastníci vyslovují srozumitelně a jasně.
 • Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech a znají náležitosti psaní.
 • Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty, dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci.
 • Psaní: účastníci dokáží jednoduchým jazykem napsat vzkaz, e-mail.

 • Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě spojené s nakupováním, zeměpisem, zaměstnáním.
 • Mluvení: účastníci dokáží komunikovat o známých tématech, reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech, dokáží různě formulovat základní promluvy ve známém kontextu.

Obsah:

 • Předpřítomný čas, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování, adjektiva, adverbia, pasívum, rozkaz, frekvence činnosti, rozkazy, should, otázky s like, zájmena přivlastňovací
 • Průběžné procvičování relevantních prvků výslovnosti, přízvuk k vyjádření kontrastu, vázání, větný přízvuk
 • Pravidla pro psaní e-mailů, vzkazů
 • Turistické informační brožury, informace o naší zemi, městě, univerzitě, katedře
 • Vzkazy, neformální e-maily, pracovní inzeráty a formální dopisy, žádosti o radu
 • Poslech odpovídající úrovně obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace
 • Životní zážitky a zkušenosti, popis místa, možnosti dopravy, popis pracovních zážitků a zkušeností, popis osob, charakterových vlastností a povahy, aktivity uvnitř budov a venku, souvislost činnosti se zdravím, poskytování rad, vyjádření soucitu a pochopení