7. Anglický jazyk

7.4. Kurz Z4

Cíle:

 • Gramatika: účastníci dokáží své myšlenky formulovat v probraných oblastech bez větších gramatických chyb v používaných paradigmatech jednotlivých časů.
 • Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby vyjádřili základní komunikativní potřeby.
 • Výslovnost: účastníci vyslovují srozumitelně a jasně.
 • Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech.
 • Čtení: účastníci dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci.
 • Psaní: účastníci dokáží jednoduchým jazykem popsat svoji rodinu, život, lidi a město.
 • Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě spojené s lidmi, rodinou.
 • Mluvení: účastníci dokáží komunikovat o známých tématech, reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech.

Obsah:

 • Opakování přítomného, minulého a budoucího času, modálních sloves a dalších gramatických jevů probraných v kurzech Z1-Z3, důraz na minulý čas – tvoření otázek, záporu a krátkých odpovědí, určování časových období pomocí pomocí výrazů ago, last, in atd., členy, sekundární význam modálních sloves, stupňování přídavných jmen, vazby I´d rather, I´d like to, významy frází s členem určitým a bez něj, kolokace sloves s podstatnými jmény
 • Spojování, intonace, rytmus, schwa
 • Stažené tvary, pravopisné změny u adjektiv
 • Nápisy na letištích, vzkazy, popisy, jídelní lístek, jízdní řád, inzeráty, letáky
 • Popis města, pracoviště
 • Poslech textů, odpovídající úroveň obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace
 • Tělo, zdraví, instrukce k dosažení určitého místa, film, kultura, hudba, činnosti pro volný čas, současné dění u nás a ve světě, adjektiva pro popis místa, informace na internetu