5. Veřejná správa

Odborný garant: Ing. Jaroslava Syrovátková
Počet hodin prezenční výuky: 28 hodin prezenční výuky
Zakončení: zkouška

Obsah kurzu:

 1. Veřejná správa: pojem, postavení, struktura.
 2. Vnitřní správa: matriky a evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, pobyt cizinců na území ČR, shromažďovací práva a sdružování občanů, svobodný přístup k informacím.
 3. Celní správa: organizace celní správy, práva a povinnosti celníka, celní dohled a celní kontrola, dovoz a vývoz zboží.
 4. Finanční správa: organizace finanční správy, daňové řízení.
 5. Správa policie a správa obrany: policie České republiky, obecní policie, ozbrojené síly ČR.
 6. Správa soudu: organizace správy soudu, vězeňská služba a justiční stráž.
 7. Správa zaměstnanosti a živnostenská správa: organizace státní správy, živnostenské úřady.
 8. Sociální správa a správa statistiky: organizace státní správy na úseku sociálního zabezpečení, státní sociální podpora, státní statistická služba.
 9. Správa zeměměřičství a katastru nemovitostí: katastr nemovitostí, organizace státní správy.
 10. Správa životního prostřední, ochrany ovzduší,ochrany přírody a krajiny: orgány veřejné správy, organizace státní správy ochrany ovzduší, ochrana přírody, orgány ochrany přírody, Česká inspekce životního prostředí.
 11. Správa zemědělství: organizace státní správy, správa a ochrana.
 12. Správa energetiky, dopravy a spojů, správa stavební: působení veřejné správy na úseku energetických odvětví, správa na úseku pozemních komunikací, silniční dopravy, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, územní plánování.
 13. Správa školství: výchovně vzdělávací soustavy, státní správa a samospráva ve školství, Česká školní inspekce.
 14. Správa zdravotnictví: státní správa a ochrana veřejného zdraví, zdravotní péče a zdravotnická soustava, orgány veřejné správy na úseku zdravotnictví.

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura:
POLIÁN, M.: Organizace a činnost veřejné správy. Prospektrum, spol. s r. o., 1. vyd., Praha 2001.
MATES, M.-WOKOUN, R. a kol.: Malá enyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Prospektrum, 1. vyd. Praha 2001.
HAMERNÍKOVÁ, B.: Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Eurolex Bohemia, s. r. o., Praha 2000.
HAMERNÍKOVÁ, B.: Veřejné finance. Victoria Publishing, a. s., Praha 1996 1. vyd.
JIRÁSKOVÁ, V.: Občan v demokratické společnosti. Sociologické nakladatelství, 1. vyd., Praha 1999.
OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 246 s. ISBN 80-7261-018-X.
PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. ISBN 80-7261-086-4.
REKTORÍK, J.-SELESOVSKÝ, J. a kol.: Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999.
REKTORÍK, J.-SELEŠOVSKÝ, J. a kol.: Audit obcí, ropo a neziskových organizací. Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999.
Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zákon o státní správě v různých oblastech působení státní správy.