1. Základy psychologie, sociální psychologie

1.2. Základy sociální psychologie

Odborný garant: Doc. PhDr. Pavlína Janošová, Ph.D
Počet hodin prezenční výuky: 8

Obsah kurzu:

Cílem výuky předmětu sociální psychologie je pochopení sociálního rozměru člověka pohledem psychologie. Studující se má učit rozumět chování lidí podle sociálního kontextu v němž se nacházejí, chápat dynamiku sociálních sil, které na něj i ostatní působí a naučit se s těmito vlivy pracovat.

  1. Předmět sociální psychologie, její význam pro porozumění jedince mezi lidmi a jeho vztahům k druhým lidem; porozumění sociálnímu jednání.
  2. Sociální percepce a interpersonální percepce; utváření a působení prvního dojmu; chyby sociální percepce; kauzální atribuce; základní atribuční omyl.
  3. Postoje; význam postojů v každodenním životě; povaha a měření postojů, vytváření postojů, změny postojů; stereotypy ve vnímání a předsudky;
  4. Teorie komunikace; verbální a nonverbální komunikace; patologické formy komunikace; sociální vlivy v komunikaci.
  5. Skupiny, organizace a jedinec: vymezení sociální skupiny; vůdcovství a skupinová hierarchie; skupinové normy; jedinec ve skupině, vliv skupiny na něj, jeho vliv na skupinu.
  6. Aplikace sociální psychologie; Sociální psychologie v každodenním životě a v činnosti řídících pracovníků. Asertivní a neasertivní chování; Autoritářství a poslušnost; Sociální trénink.

Povinná literatura:
HadjMoussová, Z. Kapitoly ze sociální psychologie. TU v Liberci 2001.
Janošová, P. Základy sociální psychologie. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura
Wiedenová, M. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. TU v Liberci 2002
Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000
Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Portál : Praha 2003
REINEKE, W. Jak vést správné jednání. Svoboda : Praha 1991
GOLEMAN, D. Práce s emoční inteligencí. Columbus : Praha 2000