HadjMoussová, Z.: Případová studie - Kazuistika

9. LITERATURA

ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: SPN
DITTRICH, P. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Jinočany, H+H 1993.
DUNOVSKÝ, J. - DYTRYCH, Z. - MATĚJČEK, Z. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada 1995.
FISCHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Komunikace mezi učitelem a poradenským psychologem. Pedagogika č. 4 1995.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Kapitoly ze sociální psychologie. Skripta pro distanční vzdělávání. Liberec: PeF TU 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Pedagogicko psychologické poradenství I. Diagnostika. Praha: PedF UK 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Pedagogicko psychologické poradenství II. Intervence. Praha: PedF UK 2004.
HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál 1998.
HEROLDOVÁ, J. Naše babička. Praha: Mona 1977.
HRABAL, V. Jaký jsem učitel. Praha: SPN 1988.
HRABAL, V.Diagnostika. Praha: PedF UK 2002.
HRABAL, V. Sociální psychologie. Praha: PedF UK 2002.
HELUS, Z. Vyznat se v dětech. Praha: SPN 1984.
LEMAN, K. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál 1997.
MAREŠ, J. - KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU 1995.
MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SNP 1991.
MATĚJČEK, Z. a kol. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál 1999.
MATOUŠK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON 1993.
PLAŇAVA, I. Každý spolu sám. Praha: Lidové noviny 1998.
PSŠE Typy žáků. Praha: PedF UK 1995.
ŘÍČAN, P. - VÁGNEROVÁ, M. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Avicenum 1991.
SACKS, O. Antropoložka na Marsu. Praha: Mladá fronta 1997.
DE SINGLY, F. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál 1999.
SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál 2001.
VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového žáka. Praha: Karolinum 1997.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 2004.
VÁGNEROVÁ, M. - HADJMOUSSOVÁ, Z Psychologie handicapu. Skripta pro distanční vzdělávání, Liberec: PeF TU 2002.
VÁGNEROVÁ, M. - HADJMOUSSOVÁ, Z. - ŠTĚCH , S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum 2000.
VANÍČKOVÁ, E. - HADJMOUSSOVÁ, Z. - PROVAZNÍKOVÁ , H. Násilí v rodině – syndrom CAN. Praha: Karolinum 1994.
VANÍČKOVÁ, E - PROVAZNÍK, K. - HADJMOUSSOVÁ, Z. - SPILKOVÁ , J. Sexuální násilí na dětech. Praha: Portál 1999.
VÝROST, J. - SLAMĚNÍK , I. ed. Sociální psychologie. Praha: ISV 1997.
TÄUBNER, V. Nejstřeženější tajemství. Praha: Trizonia 1996
Odborné časopisy, které uveřejňují případové studie – např. Psychológia a patopsychológia dieťaťa
V seznamu literatury jsou uvedeny tituly, které by mohly pomoci při získávání a interpretaci údajů, v žádném případě se však nejedná o seznam vyčerpávající. Zvláště v případě kazuistiky postiženého dítěte je třeba čerpat z odpovídající odborné literatury.