Základní dovednosti vedení poradenské komunikace

Vedení poradenské komunikace - teoretická část

Odborný garant a vyučující: PhDr. Jana Procházková
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 5
Počet hodin: 8

Obsah:
Vytváření vztahu poradce-klient: možnosti na straně poradce, taktiky navazování a rozvíjení vztahu
Techniky naslouchání a vedení rozhovoru: techniky komunikaci rozvíjející a jejich užití a postupy komunikaci bránící
Komunikace v průběhu vedení klienta: Komunikace – základní pojmy. Komunikační schéma v průběhu vedení klienta. Co si sdělujeme? Dospívání a zvláštnosti komunikace s dospívajícími. Bariéry v komunikaci. Naslouchání. Otázky, zpětná vazba, rozhovor.
Nonverbální komunikační dovednosti v poradenském procesu: jejich složky a možnosti využití v komunikaci. Řeč těla – neverbální komunikace v poradenském procesu. Asertivita v pedagogických podmínkách.

Distanční texty (Povinná literatura):
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008
Elektronický modul obsahuje studijní cíle, studijní text v modulu „Kniha“, test, souhrn učiva a 2 případové studie

Doporučená literatura:
Vališová A: Komunikace a vzájemné porozumění. Praha: Grada 2005
Hadj Moussová Z. a kol. (2005): Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: PeF UK
Hadj Moussová Z. (2002): Úvod do speciálního poradenství. Liberec: PedF TUL
Křivohlavý J. (1993): Povídej - naslouchám. Praha: Návra
MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.(1995) Komunikace ve škole. Brno: MU