2. Možnosti diagnostiky různých problémů v chování pro učitele

Typ modulu: teoretický

Rozsah studijního předmětu: 16 hodin

Způsob zakončení: zkouška

Forma výuky: kombinovaná - přednášky s diskuzí a elektronický studijní text
Vyučující: PhDr. Zuzana Hadj Moussová

Anotace předmětu:
Cílem kurzu je zmapovat metody a postupy, zaměřené na diagnostiku problémového chování a poruch chování, včetně diferenciálně diagnostického odlišení kulturně a vývojově podmíněných projevů chování a problémového chování, vyplývajícího ze zdravotního stavu dítěte a dospívajícího.

Obsah přednášek:

  1. Úvod do diagnostiky, možnosti diagnostiky pro učitele, vymezení základních metod, které mohou učitelé používat: rozhovor, pozorování, dotazník a posuzovací schéma, praktické ukázky. Seminární úkol: vytvoření jedné metody.
  2. Možnosti diagnostiky schopností, jakou informaci může učitel získat od poradenského psychologa a jakým způsobem má svou žádost formulovat.
  3. Možnosti diagnostiky problémů v chování, vymezení základních kategorií pro posuzování těchto jevů, posuzovací škály.
  4. Dotazníky ke zjišťování různých odchylek a problémů v chování. Analýza a instrukce jak používat stávající dotazníky, které jsou k dispozici.
  5. Zaměřené pozorování dětských projevů v různých situacích, např. při vyučování, o přestávce či při volnočasových aktivitách. Srovnání rozdílů.
  6. Hodnocení rozhovoru s rodiči, analýza názoru rodičů či jejich hodnocení dětského chování pomocí některých škál či dotazníků. Proč rodiče hodnotí dětské chování jinak než učitel?
  7. Hodnocení chování určitého dítěte spolužáky, diferenciace rozdílů jejich názorů.
  8. Analýza příčin nežádoucích projevů chování, motivace dětí k určitým činům (obrana, upoutávání pozornosti, neznalost norem atd.).
  9. Diagnostika třídy a vztahů ve třídě, seznámení s některými metodami a informace o jejich možnostech, výhodách i rizicích.

Základní literatura
VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychodiagnostika dětí a mládeže. Praha: Karolinum 2008.

Doporučená literatura:
HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PeF UK 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Úvod do speciálního poradenství. Liberec: TU v Liberci 2002.