Sbírka úloh - tématicky uspořádané

Text uvedený níže se mi trošku pomíchal, pomůžete mi jej srovnat zpět?
Čísla odstavců jsou uvedena vždy na začátku. Postupným kopírováním a vkládáním do textového dokumentu v poznámkovém bloku vytvoříte správnou variantu. Tuto uložte jako "text.txt" a podle návodu nahrajte na moodle.

Úlohu odevzdávejte ZDE.


6. V západních zemích vznikají pracovní pozice „ICT koordinátor“ a dnešní moderní učitel musí být připraven s těmito lidmi spolupracovat a využít tak pestrou paletu možností moderních pomůcek, pomocí kterých může učit své předměty. Předmět ICT by měl mít své následující předměty, které by právě studenty pedagogických škol naučily pracovat aspoň se základními funkcemi moderních pomůcek.

3. Od studentů s maturitou již očekáváme při přijetí na VŠ vstupní znalosti odpovídající např. testům ECDL. Bohužel testy obdobného charakteru jako jsou testy ECDL testují zejména znalost aplikací, nikoli zásad. Například bychom od studenta VŠ očekávali, že umí napsat a správně zformátovat text, který bude upraven dle typografických pravidel, budou v něm využity styly pro usnadnění další editace a texty použité z jiných zdrojů budou správně odcitovány.

7. Učitel informatiky na ZŠ naučí žáky používat nástroje, jako jsou prezentace, textové editory nebo internet, ale jsou to učitelé ostatních aprobacích, kteří na tuto práci musí prakticky navázat a chtít po žácích, aby například pomocí internetu získali relevantní informace a informační zdroje a poté je správně zpracovali formou dokumentu nebo prezentace. Bohužel učitel, který sám tyto zásady nezná, nemůže tyti věci správně kontrolovat a většinou je od žáků ani nevyžaduje.

11. Prosím zastavme způsob výuky pomocí PC tím, že žáky posadíme do učebny, pustíme jim výukové programy například od Terrasoftu nebo jim podobné a tím moje práce skončila. Naučme se učit své obory pomocí moderních metod.

5. Následuje zde ještě jeden problém, který snad bude strukturovaným studiem částečně odstraněn. Studenti, kteří úspěšně absolvují kurz Základů ICT, své znalosti prakticky nevyužijí do doby, kdy píšou své závěrečné bakalářské nebo diplomové práce. Velice málo vysokoškolských pedagogů vyžaduje v semestrálních a podobných dílčích pracích, aby studenti tyto zásady dodržovali. Což v důsledku vede k tomu, že tyto zásady, které se v prvním ročníku naučí, nedodržují a zapomínají na ně.

1. Příprava budoucích učitelů v oblasti ICT

8. Po dobu svého studia jsem měl možnost o tomto tématu diskutovat se spoustou studentů, kteří mi v tomto směru oponovali s tím, že není povinností učitele, aby kontroloval dokumenty, které jeho žáci tvoří, po stránce těchto zásad. Opak je pravdou, jinak bychom mohli říct, že matikář nemá opravovat hrubé gramatické chyby svého žáka ve slovní odpovědi na početní otázku. Copak přímo RVP nenabádá ke spolupráci všech učitelů a tím i k jejich základní univerzálnosti?

2. Moderní doba si žádá užití moderních prostředků ve všech oblastech, včetně školství. Z tohoto důvodu je nutné, aby studenti učitelských oborů na vysokých školách byli také připravováni v maximální míře k využití těchto technologií a prostředků.

10. Situaci bych shrnul tak, že sice školíme studenty i současné učitele v rámci DVPP, ale výsledek se nedostává v takové míře, jak bychom čekali, protože se výše zmiňovaný problém neřeší. Učitelé si musí uvědomit mezioborové předměty, kterým například může být i informatika. A tyto předměty integrovat do svých předmětů. V případě, že k takové integraci má dojít, tak by k ní mělo dojít správným způsobem a ne ledabyle.

4. Realita je taková, že základním kurzem z ICT by prakticky na poprvé neprošli ani studenti informatiky, jelikož tyto zásady neznají. Z tohoto důvodů se na FP TUL učí základy ICT právě tak, aby si studenti tyto znalosti doplnili.

9. Když mi žák odevzdá referát o osobnosti například z oblasti fyziky, který měl zpracovat, a odevzdá mi jej vytištěný, pak si jej vyžádám také v digitální podobě. Jednak snadno a rychle zkopíruji text referátu a pomocí vyhledávačů ověřím, zda-li nejde jen o plagiát. Dále rychle a snadno zkontroluji, zda referát splňuje smluvené náležitosti a úpravu. V případě nesouladu ihned nevyhovující referáty vrátím a tím se mi ztenčí hromádka ke kontrole a práci si rozdělím do dvou fází. Reakce, že je zbytečné toto kontrolovat, je mylná. Když na úřadě vyplníte formulář, který má být vyplněn hůlkovým písmem, písmem psacím, taky Vám jej nevezmou. A už vůbec ne, když prohodíte některé kolonky, natož když je opíšete od souseda z vedlejší přepážky.