Případová studie: Alterntivní formy financování

Cizí zdroje financování v obchodě.

Vnější zdroje dlouhodobého financování

Obligace (dluhopisy) - cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta (vlády, města, banky, firmy) vůči každému vlastníkovi tohoto dokumentu. Splatnost je pevně stanovena, majitel nemá žádnou pravomoc, vysoká rizikovost při povinnosti vyplácet.

Akcie - jedná se o jakýsi vlastnický podíl na určité společnosti. Vlastníkem akcie je akcionář, který má právo na zisk ve formě dividend, právo na řízení společnosti.

Finanční leasing - obchodní dohoda, na jejímž základě majitel postupuje uživateli předmět leasingu a právo k jeho používání výměnou za stanovené splátky na určité sjednané časové období. Smlouva se sjednává na dobu minimálně tří let, u nemovitostí minimálně na dobu 8 let. Předčasné odstoupení od smlouvy je stíháno sankcemi. Během nájemní doby musí nájemce uhradit pořizovací cenu, úrok, zisk. Základním znakem je oddělení vlastnictví a užívání předmětu leasingu. Po ukončení pronájmu má nájemce předkupní právo na předmět leasingu. Je možné se dohodnout na způsobu placení, pronajatý majetek se neodepisuje.

Finanční úvěry - individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Příslušný úvěrový úpis není obchodovatelným cenným papírem. Úvěrová smlouva obsahuje majetkové záruky, stanoví lhůtu splatnosti, přičemž splátky jsou odloženy po uplynutí několika let.

Dlouhodobý bankovní úvěr - termínované půjčky, při kterých se poskytuje úvěr na období od jednoho do 7 až 10 let. Půjčka se zpravidla splácí v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách po celou dobu trvání. Termínové půjčky mohou od banky získat žadatelé o úvěr, kteří jsou silní pokud jde o pracovní kapitál, ziskovost a konkurenční schopnost. Zpravidla je dohodnutá proměnlivá úroková sazba v závislosti na podmínkách finančního trhu.

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou.