Ústavní pořádek České republiky

7. Česká národní banka

V Ústavě České republiky je uvedena v Hlavě VI.

Česká národní banka je ústřední bankou státu. ČNB banka hraje důležitou roli v ekonomice našeho státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon č. 6/1993, o České národní bance, který již byl novelizován v roce 1993, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.

Nezastupitelné funkce centrální banky

Jako jediná banka v daném státě má právo emitovat hotovostní peníze.

 • Centrální banka vystupuje jako banka bank.
  Prostřednictvím různých nástrojů reguluje do určité míry činnost obchodních bank, poskytuje jim úvěry, shromažďuje část depozit těchto bank, vede jim účty apod.
 • Centrální banka je vrcholným subjektem měnové politiky.
  Prostřednictvím regulace nabídky peněz obchodním bankám do jisté míry reguluje i celkovou nabídku peněz v ekonomice.
 • Centrální banka je vrcholnou institucí bankovního dozoru.
  Prověřuje legálnost a oprávněnost bankovních operací v zemi, schvaluje a prověřuje zásady pro zakládání nových bank, vykonává dohled nad peněžními a kapitálovými trhy.
 • Centrální banka je bankou vlády (státu).
  Vede účty a provádí některé operace pro vládu, centrální orgány, orgány místní moci a správy a znárodněné podniky. Centrální banka je institucí veřejnou, nikoli soukromou. Její činnost by měla sloužit zájmům veřejnosti.
 • Centrální banka bývá správcem státního dluhu.
  Poskytuje úvěry na státní dluh a operuje se státními cennými papíry.
 • Centrální banka reprezentuje stát v měnové oblasti.
  Pokud je daný stát členem Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, centrální banka je jeho zástupcem na pravidelných zasedáních v těchto institucích.
 • Centrální banka je správce devizových rezerv.
  Centrální banka shromažďuje devizové rezervy státu a operuje s nimi na devizovém trhu. Tyto operace mají základní motivy: zabezpečit devizovou likviditu země, udržovat hodnotu devizových rezerv a ovlivňovat úroveň měnového kursu domácí měny k zahraničním měnám.

Hlavní úkoly centrální banky podle zákona o centrální bance

 • Centrální banka by měla být nezávislou institucí, zásahy státu do její činnosti mají spíše negativní vliv.
 • Prioritním cílem činnosti centrální banky musí být péče o kvalitu měny, dlouhodobou stabilitu kupní sily peněz.

Samostatnost centrální banky

Absolutní samostatnost centrální banky v žádné ekonomii neexistuje. Míra samostatnosti centrální banky je dána celou řadou podmínek, které jsou ve většině případů vymezeny v příslušných zákonech.

Patří sem např.:

 • povinnost oznamovat postup v měnové politice,
 • požadavek schvalování kroků centrální banky v dané oblasti,
 • způsob volby a možnosti odvolání vedoucích představitelů centrální banky, délka funkčního období guvernéra.