Sylaby jednotlivých předmětů

Školní třída, její vedení a diagnostika

Praktický seminář k předmětu Školní třída, její vedení a diagnostika

Odborný garant a vyučující: Mgr. Petr Šolc
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za semestrální práci
Počet kreditů: 5
Počet hodin: 12

Obsah:
Diagnostika školní třídy (diagnostické nástroje, profily některých metod): Seznámení s diagnostickými nástroji, nácvik práce s dotazníky, profily některých metod, vyhodnocování sociogramu a práce s ním
Diagnostický proces a interpretace výsledků pedagogické diagnostiky: Rozbor produktů činnosti, případové studie na téma hierarchie třídy, práce na anamnéze vlastní třídy. Baterie her a technik k pedagogické diagnostice.
Vedení třídy formou skupinové práce: Zásady komunitního kruhu, základní dělení her a technik, zácvik v konkrétních hrách a technikách.

Distanční texty (Povinná literatura):
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008

Doporučená literatura:
Bakalář, E. Dospělí si mohou stále hrát. Praha, 2004.
Hermochová, S.: Hry pro život: sociálně psychologické hry pro děti a mládež, 1. a 2. díl. Praha: Portál 1994
Hermochová, S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: Aisis, 2005.
Hopp, S. - H.; Krabel, J. Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha :Portál, 2001.
Kolář, M.: Bolest šikanování. Praha, Portál 2001
Komárková, R. - Slaměník, I. - Výrost, A. Aplikovaná sociální psychologie III : Sociálně psychologický výcvik. Praha : Grada, 2001.
Kyriacou, C. Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005.
Neuman, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál, 20003.vyd.
Valenta, J.: Osobnostní a sociální výchova. Kladno: Aisis, 2006.