Sylaby jednotlivých předmětů

6. Práce se skupinou

Typ modulu: praktický výcvik

Hodinová dotace: 24 hodin

Vyučující: PhDr. Jana Procházková

Autor studijních materiálů : PhDr. Zuzana HadjMoussová - manuál diagnostiky a intervencí pro práci se skupinou, pokud neodevzdá, PhDr. Lenka Krejčová

Zakončení: zápočet za aktivní účast

Anotace předmětu:
Cílem kurzu je přiblížení specifik a možností variability práce s dětskou skupinou v podmínkách aktuální školní praxe.
V průběhu kurzu je kladen důraz na typy dětských skupin, jejich zaměření, strukturu skupiny i adekvátní cíle skupinové práce.
Součástí výuky je nejen připomenutí teoretického zázemí problematiky, ale i praktické procvičení rolí ve skupině. Zvýrazněny jsou také způsoby komunikace, různé úkolové situace s možnou růzností přístupů, aby si frekventanti mohli sebezkušenostně osvojit poznatky o prožívání a faktorech působících na chování a projevy jak na straně dětí, tak na straně pedagoga.
Zdůrazňovány jsou také limity a možná úskalí této práce a etické problémy, které se k ní váží.

Studijní literatura:
MILLAROVÁ,S. Psychologie hry. Praha: Pyramida 1978.
ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. 3. vydání Praha: Grada 1997.
VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál 2000.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Kapitoly ze sociální psychologie. Liberec: PedF TU v Liberci 2002.
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2006.
HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS 2005.
HRABAL, V. Sociální psychologie. Praha: PeF UK 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PeF UK 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z. a kol . Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: PeF UK 2004.
LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus 2001.
http://klima.pedagogika.cz/